Domov Organizacija Dogodki in povezave Pridruži se Klubi ženskih forumov Galerija fotografij Priporočamo
Ženski forum socialnih demokratov

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Socialni demokrati
FaceBook - pridruži se

MEDNARODNI IN DOMAČI DOGODKI


Zasedanje izvršnega odbora ženskega foruma Stranka Evropskih socialdemokratov (PES Women)Praga, december 2016Poroča Mija Javornik,ki se je kot članica izvršnega odbora ženske skupine Evropskih socialistov (PES Women) udeležila zasedanja stranke evropskih socialistov in demokratov, v sklopu katerega je potekala tudi konferenca PES Women
(1.-2.12.2106) in zasedanje organa PES Women.
SavingPESWEurope
1. Letna konferenca je bila posvečena temam digitalizije in fazi transformacije ekonomije.
Obravnavana so bila vprašanja ekonomskega opolnomočenja žensk z vidika vključevanja na trg dela, tradicionalne in nove oblike zaposlitev ter minimalni dohodek. Poudarek je bil dan na obravnavo načinov in vlogo progresivnih vlad pri sprejemanju tovrstnih ukrepov in politik z vidika upoštevanja dimenzije spola, bodisi skozi socialne politike in politike zaposlovanja s ciljem zagotavljanja dostojnega dela ter ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem, zapiranjem ali manjšanjem plačnik razlik (enako plačilo za enako delo) in sprejemanjem ukrepov, ki omogočajo manjšanje razlik v višini pokojnin med spoloma.

2. Na zasedanju organa so bile obravnavane naslednje teme:

Situacija na Poljski v zvezi z reproduktivnim in spolnim zdravejm ter pravicami.
Članice so sprejele odločitev, da še naprej na evropski in mednarodni ravni podpirajo in se zavzemajo za ohranitev priborjenih pravic, povezanih s spolnim in reproduktivnim zdravjem, s posebnim poudarkom na informiranju in krepitvi izobraževalnih sistemov s temi vsebinami. Članice izvršnega odbora so se zavezale k nadaljnji podpori žensk na Poljskem ter k povezovanju le-teh z Irkami in Špankami z namenom vzpostavitve skupne Evropske platforme - mreže. Marca 2017 bo S&D skupina organizirala misijo na Poljsko;
podpora PES Women k zahtevi Rainbow Rose, da se skrbno nadzoruje aktivnosti in izjave SMER-a v zvezi s človekovimi pravicami;
obravnavano je bilo poročilo s srečanja PES ministrov, ministric, ki pokrivajo resorje enakih možnosti (t.i. PES Gender Equality Ministerial Meeting). Srečanje je potekalo 27.10.2016 v Parizu, sprejeta je bila t.i. Pariška deklaracija. Drugo srečanje bo potekalo v sklopu predsedovanja Malte in sicer v februarju, v sklopu katerega bo potekal tudi izvršni odbor PES Women.
obravnavano je bilo poročilo mednarodnih aktivnosti ob obeležitvi Mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami (15.11.2016). Med drugim je na ta dan potekalo tudi podpisovanje zavez evropskih poslank poslancev ter aktivistov, aktivistsk. Zaveze (med drugim ratifikacija Istnabulske konvencije) so bile napisane na steni, ki je bila postavljena pred stavbo Evropskega parlamenta.
dogovor, da se v imenu PES Women pošlje pismo komisarki Jourovi, v katerem se komisarko obvesti o nujnosti ratifikacije Istanbulske konvencije. Istnabulska konvencija naj bi bila v Nemčiji podpisana v prvi polovici leta 2017.


V zvezi s PES Council je predsednica PES Women, Zita Gurmai, predstavila Resolucijo PES Council in amandmaje k resoluciji.
Članice izvršnega odbora so se odločile, da podprejo amandmaja št. 1 in 3, ter ne podprejo amandmaja št.2. Za drugo delegatko z volilno pravico na PES Council je bila soglasno podprta podpredsednica PES Women, Zefi Dimadama.
Kot podpredsednica PES Women je podala pisno odstopno izjavo Astri Aas Hansen, norveška laburistična stranka (the Norwegian Labour Party). V dogovoru z nordijskimi strankami je odbor podprl novo nordijsko kandidatko, Jette Johansson.
Predstavljen je bil načrt dela za leto 2017:
eno od delovnih srečanj PES Women bo potekalo 9.6.2017 v Madridu (v okviru kongresa PSOE Congress), z namenom, da se podpre PSOE v njihovih čezstrankarskih prizadevanjih v boju proti nasilju nad ženskami;


Obravnavan je bil predlog spremembe formata letnih srečanj PES Women.
Le-ti so namreč predvideni za:
PES WOMEN EXECUTIVE MEETING: 3.-4.2.2017, Malta
PES WOMEN STATUTORY MEETING: 1.3.2017, Bruselj
PES WOMEN EXECUTIVE MEETING: 27.4.2017, Bruselj
PES WOMEN STATUTORY MEETING: 19.5.2017, Bruselj
PES WOMEN EXECUTIVE MEETING: 15.9.2017, Bruselj
PES WOMEN STATUTOR MEETING: 20.9.2017, Bruselj
Dogovorjeno je bilo, da se predlog obravnava na izvršnem odboru in sprejme dokončno odločitev. Izražena je bila pobuda, da se srečanje organizira skupaj z Rainbow Rose;
dan enakega plačila za enako delo. Sodelovanje PES Women z organizacijo Zij-kant, s katero bi organizirali skupen dogodek in naslovili teme razlik v plačah med spoloma, razlike v višini pokojnin med spoloma ter medgeneracijski dialog.
Podjetje Mortier Brigade je pripravilo medijski material (kampanje), ki so bile predstavljene na zasedanju s strani koordinatorke PES Women za komunikacije. Članice so podprle predloge tega podjetja, ki bo pripravilo končne izdelke za kamapnjo do januarja 2017;
predstavljene so bile aktivnosti Rainbow Rose in podprt predlog, da se v okviru PES Women borimo tudi proti nasiju nad LGBT;
članice izvršnega odbora so poročale o aktivnostih njihovih ŽF. Mija Javornik je predstavila delovni program ŽF za leto 2017 in poročala o udeležbi predsednice in članice ŽF ter članic MF na mednarodnem regionalnem seminarju, ki ga je organiziralo Društvo: Evropska mreža za enakost spolov v Ljubljani z namenom analize stanja ŽF in MF v sestrinskih strankah po regiji.
Predsednica Socialistične internacionale žensk (SIW) je povabila na zasedanje Komisije o statusu žensk (CSW61), ki bo med 13.-24.3.v Nw Yorku na temo ekonomskega opolnomočenja ter povabila na kongres Socialistične internaciolane žensk, ki bo med 25.-28.2. v Cartageni.

3. Ob robu zasedanja izvršnega odbora in zasedanja organa se je Mija Javornik sestala še:
z avstrijsko poslanko, predsednico ŽF SPO ter nekdanjo avstrijsko ministrico, Gabrielo Heinsih-Hosek, kateri je predstavila ukrepe Slovenije na področju migrantske politike in predstavila aktivnosti ŽF, ter dogovorila morebitno srečanje ŽF SD Slovenija in ženskega foruma SPO Avstrija v februarju 2017;
predstavniki sestrinskih strank iz Egipta, Tunizije in Bolgarije, s katerimi je dogovorila nadaljnje sodelovanje v mentorskem programu, ki ga je razvilo Društvo: Evropska mreža in h kateremu sta bila povabljena tudi ŽF in MF SD Slovenija leta 2014;
s koordinatorjem SD Platforme iz Ukrajine, ki jo je v sodelovanju z Labour Party-Westminster Foundation for Democracy ustanovilo Društvo: Evropska mreža;
z voditelji grških aktivistov, v okviru katerih Mija Javornik pomaga pri koordinaciji t.i. aktivnosti “Scholarships for Refugees”, v državah, kjer obvezno izobraževanje ne omogoča brezplačne vključitve beguncev in begunk v izobraževalni sistem;
koordinatorko in predstavnico Laburistične stranke iz VB, Nabilo Sattar, kateri je predstavila delovanje ŽF SD in načrte ŽF SD v prihodnje

AidsZasedanje izvršnega odbora ženskega foruma Stranka Evropskih socialdemokratov (PES Women)Bruselj,februar 2016


12. februarja 2016 je v Bruslju potekalo zasedanje izvršnega odbora ženskega foruma Stranka Evropskih socialdemokratov (PES Women), ki se ga je udeležila članica tega odbora in članica predsedstva ženskega foruma SD, Mija Javornik.

pes-1pes-3pes-2

Na zasedanju je odbor obravnaval:
- 1. poročilo s konference v Atenah (situacija migrantk),
- poročilo z misije PES-a v Libanonu,
- prioritete nizozemskega predsedstva,
- Strategijo EU o enakosti spolov,
- komuniciranje PES-a z javnostjo (mediji),
- politično situacijo v Franciji.

Odbor je določil prioritete dela v prvi polovici leta 2016 in s tem povezane aktivnosti :
- (YES - GPF konferenca "ženske-begunke"/ "Women Refugees", 18-19.2.2016, Istanbul;
- "Forum mladih za enakost spolov" /"Youth for Gender Equality Forum", 24 marec, Bruselj;
- zasedanje Komisije za status žensk /CSW60, 14-19. marec, New York,
- "Afriški teden" / "Africa Week", 4-8. april, Bruselj.

Sprejeta je bila deklaracija o iskalkah/prosilkah azila in migrantkah (PES Women Declaration on women in Asylum and Migration", v zvezi s tem pa opravljene tudi priprave na zasedanje "PES migracijske mreže" / "PES migration network", katere koordinatorka je mag. Mojca Kleva, ki bo 15. februarja 2016.

Odbor je obravnaval osnutek dokumenta "usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja". Mija Javornik je izvršnemu odboru predlagala amandmaje (spodaj), ki so vsebino obravnavanega dokumenta premaknili na drugo težišče in sicer na večje upoštevanje manj zavarovanih in slabše plačanih oblik dela in s tem povezanih pravic. Vsebinske pripombe so bile sprejete in članica Mija Javornik je dosegla, da se diskusiji in pripravi novega dokumenta posveti več časa.

Predlagani amandmaji:
Pogosto je ključni problem dostopnosti otroškega varstva in vzgoje pogojena s tipom ekonomske aktivnosti staršev. Otroško varstvo je vsaj toliko kot polno zaposlenimai staršema ali samohranilnemu staršu pomembno tudi staršema, staršu na usposabljanju, iskalcem zaposlitve, osebam, ki ustanavljajo lastno podjetje; ti potrebujejo dostop do otroškega varstva, da lahko opravijo katerokoli od omenjenih aktivnosti.
V kolikor odločitve vlad izhajajo iz predpostavke o polno zaposleni dvostarševski heteroseksualni družini, torej o enaki delovni aktivnosti vseh, staršev in oseb brez otrok, moških in žensk, potem tovrstno pogojevanje dostopa do otroškega varstva prispeva k segregaciji med zaposlenimi in nezaposlenimi starši, starši v netipičnih oblikah družine in zaposlitve ipd. Prav tako oblikovana politika zanemarja vprašanje raznolikih potreb otrok, in stabilnosti njihovega vsakdanjega življenja.

Cenovno dostopno in kakovostno otroško varstvo zviša zaupanje staršev v javno varstvo in spodbuja izrabo te storitve. Posledično se s tem zviša tudi verjetnost delovne aktivnosti in zaposlenosti žensk, saj je zvišan tudi znesek njihovega razpoložljivega dohodka.

Potrebno je zmanjšati vrzel med delovnim časom staršev in obratovalnim časom vrtec; za zviševanje dostopnosti javne storitve morajo tako vrtci obratovati vsaj polni delovni čas.

Zagotoviti je potrebno dostopno počitniško varstvo in varstvo po in pred poukom za mlajše otroke.

Spodbujati je potrebno starše, da si enakomerno delita pravico do starševskega dopusta. To se naj doseže z dodelitvijo neprenosljive individualne pravice obema staršema, visokim finančnim nadomestilom dohodka v primeru izrabe pravice, prožnostjo izrabe in neprenosljivimi dnevi izključno za očeta oziroma za drugega starša.

Spodbujati zagotavljanje plačanega bolniškega dopusta za nego otroka.

Priznavati različnost potreb raznolikih družin, vključno z istospolnimi pari in starši otrok s posebnimi potrebami, katerih skrbstvene potrebe trajajo skozi njihovo celotno življenje.

Predstavljeni sta bili iniciativi mreže Zij- kant o evropskem dnevu enakega plačila za enako delo (Equal Pay Day 2016 goes European; www.equalpayday.be) in predlog Rainbow Rose za organizacijo skupnega tematskega dogodka ženskih forumov Evropskih socialistov in demokratov.

Potne stroške za članico izvršnega odbora ženskega foruma SD krijeta evropska poslanka Tanja Fajon, in Društvo: Evropska mreža za enakost spolov.

Zapisala: Mija Javornik, članica predsedstva ženskega foruma socialnih demokratov in članica izvršnega odbora ženskega foruma Stranke Evropskih socialdemokratov

Usklajevanje poklicnih obveznosti in zasebnega življenja


1.2. 2016 je Ženski lobi Slovenije v Hiši Evropske komisije v Ljubljani, sklical javno posvetovanje na aktualno evropsko temo: Usklajevanje poklicnih obveznosti in zasebnega življenja.

Avgusta 2015 je namreč Evropska komisija (EK) objavila novo pobudo, s katero želi nadomestiti umaknjeni predlog iz leta 2008 o spremembi direktive o materinskem dopustu (slo: porodniški dopust). Osnovni cilj EK je spodbuditev zaposlovanja žensk s predšolskimi otroki s pomočjo mehanizmov, ki omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja staršev ter spodbujajo enakomernejšo razporeditev skrbstvenih obveznosti med ženskami in moškimi. Predlog EK vsebuje tri možnosti: popravke obstoječe evropske zakonodaje, izboljšanje evropskih politik in kombinacijo obeh pristopov.

Ženski lobi Slovenije je povabil na javni posvet strokovnjakinje in strokovnjaka z relevantnih področij, da bi kritično ocenili predloge EK in oblikovali izhodišča svojih predlogov Evropskemu ženskemu lobiju ter slovenskim odločevalkam in odločevalcem v pristojnih evropskih institucijah.Stališče ŽLS je še v pripravi in bo objavljeno, ko bo sprejeto v ŽLS.

V priloženih dokumentih lahko preberete razprave uvodničark in uvodničarja.

Uvodničarke uvodničar na posvetvanju odlomki(1)
20160201 16042920160201 16395020160201 162022

»NE!« nasilju nad ženskami

Mojca Kleva official photo
MOJCA KLEVA KEKUŠ, EVROPSKA POSLANKA
BRUSELJ, 7. MAREC 2014

Osmi marec, ki ga v približno 100 državah poznamo kot dan žensk, je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. A v tokratnih zapisih se bom osredotočila na problem, ki kaže, kako stereotipi in diskriminacija tudi v 21. stoletju zaznamujejo vlogo in življenje žensk.
 
Nasilje nad ženskami. V Evropi je kar petina žensk najmanj enkrat v svojem življenju doživela fizično nasilje, več kot desetina pa jih je bila žrtev spolnega nasilja, pri katerem je bila uporabljena sila. A vendar se jih le od 4 do 10 procentov odloči, da prijavi dogodek. Žalostno je, da naša družba velikokrat obravnava nasilje nad ženskami kot zasebno zadevo - kot da so ženske za takšno nasilje pogosto krive same.
 
Kot političarka vidim možnost izkoreninjenja te grozne bolezni naše družbe preko sodelovanja s civilno družbo in nevladnimi organizacijami. Sama to počnem že dolgo. Že  veliko let preden sem vstopila v politiko. Problem nasilja nad ženskami in v družini poznam ne le iz teorije, temveč tudi iz mnogih srečanj z žrtvami. Delo z žrtvami je po mojem mnenju najpomembnejše, zato globoko spoštujem delo  nevladnih organizacij, ki se borijo za odpravo nasilja nad ženskami.
 
Vseeno pa je pomembno, da imamo v Evropi tudi zakonodajni instrument, ki bo zagotovil varovanje pravic žrtev ter kaznoval storilce, ki so v večini primerov še vedno moški. Če se nasilja želimo lotiti resno in obravnavati čezmejno,  je nujno potrebno pristopiti k podpisu Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini, saj je prvi pravno zavezujoči instrument EU, ki od vlad zahteva, da preprečijo, odpravijo in kaznujejo zločin nasilja nad ženskami. Konvencija ne zajema le zaščite žensk, temveč tudi otrok, moških in starejših oseb, ki so žrtve nasilja v družini.Slovenija je konvencijo sicer že podpisala, a nikoli ratificirala.
 
Ljudi moramo osveščati o problemu nasilja nad ženskami in poskrbeti, da ta tema ne bo več tabu. Ena izmed glavnih ovir je namreč, da nasilje nad ženskami v večini primerov ostane skrito našim očem. Ženske je enostavno strah spregovoriti o tem. Zato moramo prekiniti molk in opozarjati na problem nasilja nad ženskami 365 dni na leto.
 
Verjamem, da se bodo stvari spremenile. Počasi, a zagotovo.
Mednarodni dan žensk predstavlja vsaj en dan v letu, ki služi kot opomin, kaj smo že dosegle in kaj vse je še potrebno storiti, da bomo ženske resnično dosegle pravo enakopravnost.
 
Ob koncu lahko samo vam in sebi zaželim, da bi idejo 8. marca praznovali večkrat na leto.
 

Fajonova pred Helsinško komisijo ameriškega kongresa o Zahodnem Balkanu


tanja2TANJA FAJON, EVROPSKA POSLANKA
Washington, 05. marec 2014

Poslanka Evropskega parlamenta Tanja Fajon je danes v Washingtonu pred Komisijo za varnost in sodelovanje v Evropi (t.i. Helsinška komisija) predstavila svoje poglede na razvoj dogodkov na Zahodnem Balkanu.

Vabilo Tanji Fajon, da spregovori pred komisijo, je pomembno priznanje za njena prizadevanja pri reformah regije in njenem približevanju evropskim integracijam.

Na zaslišanju z naslovom ‘Razvoj dogodkov na Zahodnem Balkanu in odgovori politike’ sta ob senatorju Benjaminu L. Cardinu, predsedniku Helsinške komisije, sodelovala še namestnik ameriškega zunanjega ministra za Evropo in Azijo Hoyt Yee in izvršni direktor McCainovega inštituta za mednarodno vodenje Kurt Volker.?

Več o dogodku poglejte na :
http://www.tanja-fajon.si/?lang=&option=news&news_id=541&page=Domov.


Evropski parlament poziva k odpravi nasilja nad ženskami


Mojca Kleva official photo371MOJCA KLEVA KEKUŠ, EVROPSKA POSLANKA
STRASBOURG, 25. FEBRUAR 2014

Evropske poslanke in poslanci so danes izglasovali pomembno poročilo, ki se zavzema za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami. Število žrtev nasilja nad ženskami namreč strmo narašča; posledice, ki jih utrpijo, pa postajajo veliko hujše, lahko celo smrtne.

Nasilje na podlagi spola vključuje žrtve in storilce vseh starosti, z različno izobrazbo, prihodki in družbenim položajem, povezano pa je predvsem s stereotipi, ki so na žalost še vedno globoko zakoreninjeni v naši družbi.

»Fizično in spolno nasilje, ki ga kar petina žensk doživi vsaj enkrat v svojem življenju, je samo vrh ledene gore. Pod njo se skrivajo ekonomska diskriminacija, seksizem, prisilna prostitucija in ponekod prisilne poroke. Nasilje nad ženskami predstavlja torej grobo kršitev temeljnih človekovih pravic,« opozarja mag. Mojca Kleva Kekuš.

Evropska poslanka še dodaja, da »je nasilje na podlagi spola eden od ključnih problemov, ki jih je treba odpraviti za dosego prave enakosti med spoloma. Pomemben element za boj proti nasilju nad ženskami predstavlja izvajanje Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija). Zato je pomembno, da države - med drugimi tudi Slovenija - čim prej ratificirajo to konvencijo ter se spustijo v učinkovit boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami.«

Za dodatne informacije se obrnite na:
Nataša Vrhovec / natasa.vrhovec@europarl.europa.eu /+32 (0)2 28 47151

Preprečili/le sprejem RESOLUCIJE O ZDRAVJU ŽENSK IN REPRODUKTIVNIH PRAVICAH


Na plenarni seji Evropskega parlamenta 22. oktobra 2013 ni bila sprejeta oz. je bilo izglasovana vrnitev v matični odbor za pravice žensk in enakost spolov, predlog ne zavezujoče RESOLUCIJE O ZDRAVJU ŽENSK IN REPRODUKTIVNIH PRAVICAH.

EWL o tem piše na svoji spletni strani http://www.womenlobby.org/news/ewl-news/article/ewl-dismayed-with-european 

 Konzervativni poslanci in poslanke so preprečili sprejem z zelo burno razpravo in vložitvijo amandmaja.

Kako so glasovale naše poslanke in poslanci?

Za amandma so glasovali in omogočili ne sprejem resolucije:
MAZEJ KUKOVIČ
PETERLE
ZVER

Proti amandmaju so glasovale in glasovali;
KACIN
VAJGL
JORDAN
FAJON
KLEVA KEKUŠ

DOBRO JE VEDETI IN SI ZAPOMNITI !!

Resolucijo in več o njej, si lahko preberete na naši strani v rubriki NOVICE-AKTUALNO !Dogodki in povezaveV Afganistanu vse več žensk zaprtih zaradi "moralnih zločinov"


Kot poročajo mediji število žensk in deklet, ki so jih v Afganistanu zaprli zaradi "moralnih zločinov", se je v zadnjih 18 mesecih povečalo po alarmantni stopnji, opozarja nevladna organizacija Human Rights Watch. Maja letos je tako zaradi omenjenih zločinov zaprtih 600 žensk in deklet, kar je 50 odstotkov več kot oktobra 2011, kažejo podatki organizacije.

Po navedbah Human Rights Watch gre za ženske, ki so pogosto poskušale ubežati družinskemu ali spolnemu nasilju, vlada pa bi morala bolj intenzivno preganjati tiste, ki so za zlorabo odgovorni, ne pa ženske, ki so temu poskušale ubežati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav visoki vladni predstavniki obljubljajo boj proti zlorabam, je v praksi komaj kaj napredka. "Štiri leta po sprejemu zakona o nasilju nad ženskami in 12 let po padcu talibanskega režima so ženske še vedno zaprte, ker so žrtve prisilnih porok, družinskega nasilja in posilstva," je poudaril vodja Human Rights Watch za Azijo Brad Adam.

Lani se je v Afganistanu 95 odstotkov vseh zaprtih deklic in 50 odstotkov vseh zaprtih žensk za rešetkami znašlo zaradi bega od doma ali prešuštva. Kot je poudaril Adam, v praktično nobenem od teh primerov ni prišlo niti do uvedbe preiskave zlorab, kaj šele preganjanja in kaznovanja.

Beg od doma po afganistanski zakonodaji ne predstavlja zločina, a ga sodišča po naročilu vrhovnega sodišča obravnavajo kot takega. Prešuštvo oziroma spolni odnosi med neporočenima partnerjema pa so kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 15 leti zapora. Ženske so kaznovane celo za neprostovoljne zunajzakonske spolne odnose, opozarja poročilo Human Rights Watch.

Vlada je v tej smeri sicer napravila nekaj napredka, a v organizaciji med drugim izpostavljajo prenizko število žensk v afganistanski policiji. Od leta 2011 se je ob tem tudi povečalo število zatočišč za zlorabljene ženske, a še vedno ni nobenega v konzervativnem južnem Afganistanu. Ob tem so vse obstoječe varne hiše odvisne od tujega denarja, saj jih afganistanska vlada noče financirati.

Do objave poročila je sicer prišlo le nekaj dni zatem, ko afganistanski parlament ni sprejel ključnega zakona o zaščiti žensk pred nasiljem. Konservativni poslanci so namreč nasprotovali nekaterim ključnim določilom, na primer minimalni starosti deklet za poroko pri 16 letih, ker naj bi bila v nasprotju z islamom.

21.maj 2013

Dogodki in povezaveMojca Kleva official photoČESTITKA OB 8. MARCU


Osmi marec napoveduje premike na področju enakosti


Bruselj, 7. marec 2013
 
Ob že 102. obeležitvi mednarodnega dneva žensk se leto 2013 nakazuje kot leto sprememb in premikov, kjer bodo ekonomski, kulturni, politični in socialni dosežki žensk stopili v ospredje. Letošnje leto je priča premikom tudi na področju enakosti in emancipacije.

 
V zadnjih desetletjih smo dosegle veliko. A še vedno ne dovolj. Začeti moramo z globoko zakoreninjenimi stereotipi o vlogi ženske v družbi, ki jih je zaznamovala tudi gospodarska in finančna kriza. Stopnja brezposelnosti se je dvignila, razlike v plačah med moškimi in ženskami ostajajo, zasedamo najbolj "občutljiva" delovna mesta za določen čas. Kot posledica krize se je povečala tudi stopnja nasilja nad ženskami.

Evropska unija bi se zato morala osredotočiti na oblikovanje in izvajanje politik na trgu dela, ki ustrezajo potrebam žensk ter omogočajo enakopravnost med spoloma. Vsi imamo namreč pravico do dostojnega življenja, krepitev vloge žensk pa je nepogrešljivo orodje za pospeševanje razvoja in zmanjševanje revščine.
Vsem upokojenkam, mamam, babicam, tetam, študentkam, brezposelnim, zaposlenim, hčerkam, vnukinjam in nečakinjam bi želela čestitati ob tem pomembnem prazniku ter jim sporočiti, naj vztrajajo pri vsem kar počnejo, saj tako bogatijo našo družbo. Moderna družba potrebuje prav vsako od nas.

Več o mednarodnem dnevu žensk si lahko preberete na mojem blogu: http://sl.mojcakleva.eu/lang/sl/osmi-marec-napoveduje-leto-super-zensk/

Dogodki in povezave


Evropski parlament opozoril na bolezni starejših žensk
mojca-kleva-sd-1
Strasbourg, 11. december 2012 - Evropski parlament je danes sprejel poročilo o preprečevanju starostnih bolezni žensk, saj staranje prebivalstva predstavlja enega izmed izzivov, s katerimi se v tem trenutku sooča Evropa. Poročilo se zato osredotoča na preprečevanje in osveščanje, evropske strategije pa bodo morale vključevati predvsem ideje organizacij, ki delujejo na tem področju, kot tudi ideje nacionalnih in evropskih institucij.

"Pri končnem oblikovanju tega poročila sem sodelovala s slovenskimi strokovnjakinjami s področja zdravja žensk kot tudi z Zvezo društev bolnikov z osteoporozo Slovenije . Osteoporoza je namreč ena izmed bolj pogostih bolezni, ki prizadene vsaj eno od treh žensk starejših od 50 let. Prvi korak k preprečevanju te bolezni je boljše osveščanje in jasnejši podatki o preventivnih pregledih za odkrivanje osteoporoze, zato je pomembno, da v naslednjih letih dosežemo konkreten napredek na tem področju," poudarja evropska poslanka mag. Kleva Kekuš.

Mag. Kleva Kekuš še dodaja, da imajo "starejši dandanes veliko bolj aktivno življenje kot v preteklih desetletjih, še vedno pa se soočajo z ovirami pri vključevanju v družbo. To vodi seveda do socialne izključenosti, ki ima velik vpliv na njihovo kakovost življenja. Delati moramo torej tudi na odpravi negativnih stereotipov in predsodkov."

Leto 2012 je evropsko leto aktivnega staranja, zato bi morale institucije EU širiti strategijo preventive, katere namen mora biti spodbujanje zdravih navad v povezavi z aktivnim staranjem.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
pes women webOd četrtka, 27.9. do sobote, 29.9. je potekal kongres stranke evropskih socialdemokratov (PES), ki se je začel s celodnevno konferenco ženske skupine v PES - PES Women. Za predsednico smo ponovno izvolile Zito Gurmai, poleg nje sestavlja vodstvo še 10 kolegic iz cele Evrope, med njimi je tudi naša članica predsedstva in podpredsednica stranke mag.Mojca Kleva. Čestitamo !

Na enodnevni programsko-volilni konferenci je bil najvčeji del namenjen vsebinskim razpravam, v okviru dveh okroglih miz s strokovnjaki in strokovnjakinjami iz različnih področij, ki so pa pokrili celodnevno temo brezposelnosti mladih žensk. PES se namreč veliko ukvarja z brezposelnostjo mladih, ki se smatra za največji problem Evrope, zato smo mu dodali vidik mladih žensk.

Kratek povzetek:
Tema: Boj proti brezposelnosti mladih žensk

Prvi panel namenjen iskanju vzrokov za brezposelnost
  • segregacija na področju izobraževanja in segregacija na trgu dela
  • › glavna vzroka, ki vodita ženske v sprejemanje delovnih mest, ki so slabše plačana, zahtevajo manj izkušenj in znanja, spodbujajo pomanjkanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.ter ne zagotavljajo možnosti za napredovanje
  • število žensk zaposlenih za skrajšan delovni čas bistveno višje od moških
  • močno prevladujoči stereotipi

Drugi panel namenjen iskanju rešitev proti brezposelnosti:

  • gender budgeting: proračun po spolu je nujno potreben za učinkovito izvajanje politike enakosti spolov; narekuje sodelovanje širšega kroga zainteresiranih strani in s tem poglablja demokratične procese
  • poudarek na Evropski garanciji za mlade
  • potrebni so boljši pogoji za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
  • ženske v zelenem gospodarstvu: vloga žensk velikokrat podcenjena in nepriznana
  • prehod v zeleno gospodarstvo pogosto povzroča posebne težave poklicnega vključevanja žensk zaradi pomanjkljive in neprimerne tehnološke izobrazbe, potrebne za prevzem specializiranih delovnih mest v zelenem gospodarstvu

Članice ŽF in naše stranke smo bile dobro zastopane saj sta se poleg Sonje Lokar, ki je kot strokovnjakinja odmevno razpravljala na prvi okrogli mizi o vzrokih za naraščajočo brezposelnost, Mojci Kleva, ki je vodila drugo okroglo mizo o izkanju rešitev proti brezposelnosti, konference udeležili še Mije Javornik, Karmen Špiljak in Nataša Vrhovec.

V kratkem več !

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Kratko poročilo naše članice v predsedstvu PES WOMEN mag. Mojce KlevaCopenhagen PESW predsedstvo
STATUTORY MEETING, 19.6.2012, Obvestila predsednice

Kvote:
- poročilo s srečanja v Kopenhagnu
- PES Women je za sankcije - v primeru, da se ne upošteva principa kvot v podjetjih
- na naslednji sestanek PES Women bi lahko povabili komisarko Redingovo z namenom, da se jo prepriča v zagotovitev pravične zakonodaje na tem področju
- dansko predsedstvo ni za kvote: podjetja imajo možnost, da uporabijo svojo strategijo pri zagotavljanju enakopravne zastopanosti žensk in moških

Švedska:
- že pred leti so pripravili zakododajo na temo kvot, vendar se le-ta ni začela nikoli izvajati; sedanji predsednik stranke je napovedal uvedbo kvot v bližnji prihodnosti
Nizozemska:
- le nekaj strank ima kvote v svojem programu; problem strank je tudi, da ni dovolj zanimanja s strani žensk za vstop v stranke
Nemčija:
- predlog za uvedbo kvot (30%) na vodilne položaje v vseh medijih (tudi največja televizijska postaja se je podpisala pod to iniciativo)
Belgija in Francija:
- kvote so obvezne v Belgiji in Franciji (30%), vendar v Franciji raje plačujejo kazni, namesto da bi uvedli kvote

*Anna Karamanou (Grčija) je predlagala, da bi bil PES odgovoren za to, da stranke uvedejo kvote (procent bi moral biti enak v vseh strankah)

Trgovina z belim blagom:
- poslali so pismo Redingovi in Malmströmovi s prošnjo, da vključita problem trgovine z belim blagom nazaj na njuno delovno agendo
- predstavitev "red card" campaign: proti izkoriščanju žensk na večjih športnih dogodkih › Evropska komisija in države članice se še niso odzvale
- Evropska komisija je danes objavila Strategijo EU za boj proti trgovini z belim blagom

Ciprsko predsedstvo
- oktober 2012, Ciper: konferenca na temo plačne vrzeli med ženskami in moškimi
- november 2012, Ciper: konferenca na temo nasilja nad ženskami
- Maternity Leave Directive: še vedno nobenih odgovorov; ciprsko predsedstvo bo poskusilo premakniti stvari naprej
- na področju zaposlitve bo poudarek na možnostih delovne prakse, zagotavljanju služb za mlade - European Youth Guaranteeza mlade

Kampanja "Your future is my future" - European Youth Guarantee
- predstavitev spletne strani http://www.youth-guarantee.eu/

PES Women annual conference
- 27.9. v Bukarešti
- tema: nezaposlenost med mladimi ženskami

PES Congress
- Stanishev ima podporo v svoji stranki in bo kandidiral za predsednika PES
- Martine Aubry možna kandidatka za predsednico PES - PES Women bi jo podprl
- PES je zavrnil predlog, da bi bila predsednica PES Women hkrati tudi podpredsednica PES

AOB
- v Avstriji so začeli s kampanjo proti retuširanim slikam žensk, ki jih lahko vidimo v revijah in, ki imajo negativen vpliv na dekleta
- predlog je, da bi imela vsaka retuširana slika zraven neko opombo, da gre resnično za retuširano slikoČESTITAMO !
Novi podpredsednici SD sta naši evropski poslanki !

Spremljajte dogajanje v Evropskem parlamentu, skozi delo naših odličnih evropskih poslank

Mojca Kleva official photo
mag.MOJCA KLEVA,
Podpredsednica SD,članica predsedstva ŽF SD in Evropska poslanka SD
http://www.mojcakleva.eu/
TANJA FAJON
tanja2
Podpredsednica SD in Evropska poslanka SD
http://tanja-fajon.si/?lang=&option=first_page&page=Domov

SPLETNI ČASOPIS
http://tanja-fajon.si/?lang=&option=links
Ali izenačena vključenost obeh spolov daje politiki višjo kvaliteto odločanja

rezultati anket

Želite prejemati novice po emailu?
 
  


Danes smo:
24.3.2019 - 22:53:41
števec obiskov:
201931

 
DOMOV | ORGANIZACIJA | DOGODKI IN POVEZAVE | PRIDRUŽI SE | KLUBI ŽENSKIH FORUMOV | GALERIJA FOTOGRAFIJ | PRIPOROČAMO-PREBERI
©2013 ŽENSKI FORUM SOCIALNIH DEMOKRATOV [www.zenski-forum.si] | Vse pravice pridržane